HMS

Utførelse av oppdrag

På arbeidsstedet er det krav til riktig plassering av bil, plate, støttebein og klemfare. En må også ta hensyn til publikum og trafikk hvis oppdraget utføres utenfor byggeplass. Våre ansatte har inngående kjennskap til sikkerhetsbestemmelser, sertifisering og CE-merking. Dette kan for eksempel gjelde arbeid i nærheten av høyspentledninger og andre strømførende kilder.

På veien legges vekt på kjøreatferd, bremseforhold og rygging. Hensyn må tas til maskinens mål, vekt og tyngdepunkt. Ved ankomst byggeplass gjennomføres risikovurderinger og tiltak. Dette gjelder vurdering av grunnforhold, strøm, vannrør og kabler i bakken.

På byggeplass skal det klargjøres hvem som er HMS-ansvarlig og arbeidsleder. Det er viktig å avklare tegn og signaler for arbeidets gang og for nødstopp.

HMS og betongpumping

Følgende forhold må vies spesiell oppmerksomhet ved pumping av betong: Bruk av rengjøringsball vil få fleksible rør/slanger til å kaste voldsomt på seg når ballen passerer, og operatører må holdes på god avstand. Komprimert luft under rengjøring må kun brukes av kompetent personell.

Fleksible slanger må ikke få anledning til å flokes da dette kan forårsake oppbygging av høye trykk som igjen kan medføre svakheter/brudd. Merk at fleksible slanger tåler vesentlig mindre trykk enn det stålrør tåler. Merk at fleksible slanger kan ”slå” kraftig utslag fra side til side. Det bør derfor sikres mot dette. Fritt hengende slange skal derfor ikke ha større lengde enn fire meter.

Skjøter må være i god stand og korrekt sammenkoblet. Disse må inspiseres av kompetent personell. Rør må ikke kobles fra med pumpetrykket på. Fylletrau må ha sikkerhetsgitter for å hindre fremmedlegemer fra å falle oppi. Trauet må etterfylles jevnlig for å unngå at det dras inn luft. Stillaser må dimensjoneres for tilleggslaster fra rørledningene. Rørledninger fulle av betong er tunge – operatører må trenes i riktig håndtering.

Vår personalhåndbok inneholder

Lover og forskrifter.

Organisasjonskart og kontaktopplysninger.

HMS og KS beskrivelser.

Risikoanalyse og beskrivelse av vernerunde.

Brann, førstehjelp og hygiene.

Dokumentasjon på kontroller, rutiner og avviksrapporter.